ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 9786/19.06.2024.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.06.2024, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind rezultatele obținute la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare în anul școlar 2023-2024.

Prezintă: Palcău Daniela – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău

– disponibilă aici

 

  1. Prezentarea stadiului Programului Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară la nivelul județului Buzău și modificările legislative privind activitatea de cadastru si carte funciară pentru accelerarea înregistrării imobilelor în evidența de cadastru și carte funciară.
    Prezintă: Florescu Elena Viorica – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău – disponibilă aici

 

  1. Informare privind ariile naturale protejate din județul Buzău, aflate în administrarea Serviciului Teritorial Buzău al Agenției Naționale pentru Arii Protejat și prezentarea activității desfășurate de către ANANP – ST Buzău în anul 2023.
    Prezintă: Bratu Dobre – Şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău – disponibilă aici

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, octualizat prin Ordinul Prefectului nr. 30/16.01.2024, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar General,

Nicolae Piron

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

Ramona Steliana Hogea

 

 

Buzău  19.06.2024

Nr.  502