7 mai 2018 – Ordinul Prefectului nr. 288/07.05.2018 privind declararea vacantă a locurilor consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la şedinţele de reconstituire a Consiliului local al comunei Calvini

ORDIN privind declararea vacantă a locurilor consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la şedinţele de reconstituire a Consiliului local al comunei Calvini şi/sau care nu pot fi înlocuiţi de supleanţi, în vederea organizării alegerilor pentru completarea acestuia

   Având în vedere:

 • referatul nr.6149/07.05.2018, al Serviciului controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu autorităţile locale;
 • Sentinţa civilă 1139/2017 a Tribunalului Buzău pronunţată în dosarul nr.2094/114/2017, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Ploieşti nr.906/06.03.2018, prin care Consiliul local al comunei Calvini a fost dizolvat de drept;
 • Ordinul Prefectului nr.264/23.04.2018 privind convocarea în şedinţă de reconstituire a Consiliului local al comunei Calvini;
 • Procesele-verbale înregistrate la Primăria comunei Calvini sub 2005/24.04.2018, nr.2077/27.04.2018 şi nr.2078/30.04.2018, încheiate la sediul Consiliului local al comunei Calvini ca urmare a convocării consilierilor supleanţi în şedinţele de reconstituire a Consiliului local Calvini;
 • prevederile art.30, alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, rep., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul local al comunei Calvini la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, din Circumscripţia electorală nr.20 – comuna Calvini.

   În temeiul art. 26 alin.1) din Legea nr.340/2004, privind prefectul si instituţia prefectului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Prefectul Judetului Buzãu emite urmãtorul,

ORDIN :

Art 1. Se declară vacante un număr de 7 (şapte) locuri ale consilierilor aleşi în data de 5 iunie 2016 pe listele Partidului Naţional Liberal, Partidului Social Românesc şi ale Partidului Mişcarea Populară, care au lipsit nemotivat de la şedinţele de reconstituire a Consiliului local al comunei Calvini, convocate în data de 24 mai 2018, 27 mai 2018 şi, respectiv, 30 mai 2018 şi/sau care nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi ale acestor partide.

Art.2. Prezentul ordin poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare de către consilierii supleanţi ai Partidului Naţional Liberal, Partidului Mişcarea Populară şi ai Partidului Social Românesc.

Art.3. Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare, publicare pe site-ul oficial al Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău şi comunicare către :

 • Partidul Naţional Liberal;
 • Partidul Mişcarea Populară;
 • Partidul Social Românesc;
 • Secretarul comunei Calvini, în vederea afişării la sediul Consiliului local al comunei Calvini şi publicării pe site-ul oficial al U.A.T. Calvini;
 • Autoritatea Electorală Permanentă;
 • Ministerul Afacerilor Interne, în vederea organizării alegerilor pentru completarea Consiliului local al comunei Calvini.

P R E F E C T,

  Carmen-Adriana Ichim

                                                                                        SUBPREFECT,

                                                                                    Gheorghe Marian – Sorin

 

Buzău, 07.05.2018

Nr. 288


NOTĂ RECTIFICATIVĂ nr. 6326/10.05.2018 cu privire la Ordinul Prefectului nr. 288/07.05.2018 disponibilă aici