ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău 30.03.2021

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.03.2021, ora 10:00.

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind acoperirea vaccinală a persoanelor eligibile la nivelul județului Buzău înscriși în Programul Național de Vaccinări;

Prezintă: Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcția de Sănătate Publică Buzău, disponibil aici.

  1. Raport privind accidentele de muncă şi bolile profesionale înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în anul 2020;

Prezintă: Manolescu Cecilia – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, disponibil aici

  1. Informare privind schemele de sprijin ce pot fi solicitate de către fermieri în anul 2021, cu finanţare de la bugetul naţional şi comunitar;

Prezintă: Stelea Claudia – Director executiv, Agenția de Plăți și Intervenție pentru      Agricultură, Centrul Județean Buzău, disponibil aici

  1. Raport privind respectarea prevederilor legale, conformitatea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare în unitățile de comercializare din mediul rural

Prezintă: Stăncic Doina – Comisar șef, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galați), disponibil aici ;

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

P R E F E C T

SUBPREFECT

Boloș Marieta

                        

         Vizat

         Control de legalitate

Consilier juridic,

Crîngașu Monica Nona