ORDIN privind organizarea manifestărilor dedicate „ZILEI VETERANILOR”

R O M Â N I A             

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE        

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZÃU       

 

ORDIN Nr. 657/18.10.2019

privind organizarea manifestărilor dedicate

  „ZILEI VETERANILOR

 

          Având în vedere:

   –   prevederile  art. 6^1 din Legea nr.150/2014 privind modificarea și completarea OUG nr.82/2006;

–  prevederile Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale;

  –  referatul nr. 13818/18.10.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

            În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

 

ORDIN :

 

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate ZILEI VETERANILOR la Cimitirul Eroilor Buzău, Biserica Militară Buzău și „Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din comuna Smeeni, care se vor desfăşura în data de 11 noiembrie 2019.

Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare.

Art. 4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

  P R E F E C T,

Carmen-Adriana Ichim

                                                                               SUBPREFECT,                                                                                                                                            

  Leonard Dimian