ORDINUL PREFECTULUI privind organizarea „Ceremoniei militare de dezvelire a Bustului Mareșalului Alexandru Averescu, primul comandant al Armatei a-II-a” (14 august 2019)

Ordinul Prefectului nr. 513/06.08.2019 disponibil aici


ORDIN privind organizarea „Ceremoniei militare de dezvelire a Bustului Mareșalului Alexandru Averescu, primul comandant al Armatei a-II-a”

Având în vedere:

  • adresa nr. 91140 din 30 iulie 2019 a Primăriei Municipiului Buzău, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Buzău sub  10182 din 30 iulie 2019;
  • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr.10381/05.08.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

 

ORDIN :

      Art. 1  Se aprobă organizarea „Ceremoniei militare de dezvelire a Bustului Mareșalului Alexandru Averescu, primul comandant al Armatei a-II-a” în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
Art. 2  Se aprobă „Programul ceremoniei militare, prilejuită de dezvelirea Bustului Mareșalului Alexandru Averescu, primul comandant al Armatei a-II-a”, care se va desfăşura în Municipiul Buzău, în data de 14 august 2019, începând cu ora 10.00, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniei militare prilejuită de acest eveniment.
Art. 4 Serviciul afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

P R E F E C T,
Carmen – Adriana Ichim

 

 

 

Vizat
Buzău, 06.08.2019                                                                              Control de legalitate,
Nr. 513                                                                                              Şef Serviciu,  Militaru Vasile