ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 1098/25.01.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.01.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Tematicii orientative a ordinii de zi a ședințelor Colegiului Prefectural al județului Buzău, în anul 2023” – disponibil aici

Prezintă : Daniel Marian Țiclea – Prefectul Județului Buzău

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Planului de acțiuni pe anul 2023 pentru realizarea în județul Buzău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare” – – disponibil aici

Prezintă : Daniel Marian Țiclea – Prefectul Județului Buzău

3. Diverse .

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                              Raluca – Ecaterina Alexandru

 

                                                                                                                                                       Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

                                                               Carmen Constantin

 

 

Buzău 25.01.2023

Nr. 27