Permise auto și înmatriculări

Informare 06.06.2024

privind condițiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia – disponibilă aici

 

INFORMARE 18.01.2024

privind operațiunile de înmatriculare vehicule fără programare online

 

Având în vedere adresabilitatea înregistrată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău și pentru o mai bună informare a cetățenilor vă facem cunoscute următoarele:

Operațiunile specifice Compartimentului Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere se realizează atât în baza unei programări online efectuate pe site-ul https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv, cât și prin prezența cetățenilor la sediul serviciului. În prezent funcționează un singur ghișeu unde se realizează doar operațiuni de înmatriculare, transcriere și  radiere în baza unei programări online efectuate pe site-ul https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv(aproximativ 50 de operațiuni/zi). În paralel cu acest ghișeu funcționează în fiecare zi 2 ghișee unde se realizează fără programare online toate operațiunile specifice compartimentului (înmatriculări, transcrieri, radieri, autorizări provizorii, duplicate C.I, păstrarea combinației numărului de înmatriculare etc). La aceste 2 ghișee se pot realiza aproximativ 120 de operațiuni zilnic, astfel că nu au fost înregistrate situații în care să nu poată fi onorate toate solicitările din ziua respectivă. În zilele în care există lucrători disponibili, sunt deschise 3 ghișee pentru realizarea operațiunilor fără programare online, astfel că ar putea fi realizate aproximativ 180 de operațiuni în acele zile.

Precizăm faptul că accesul la ghiseu se realizează în ordine alfabetică doar pentru persoanele care sunt prezente la sediul serviciului la ora 08.00, urmând ca fiecare solicitare ulterioară a cetățenilor să fie înregistrată în registrul special constituit la nivelul serviciului, în ordinea sosirii acestora.

Conform Notei Interne emise de prefectul Județului Buzău, nu se admit liste întocmite de către terțe persoane sau alte modalități de acces la ghișeu. În situația în care la ora 08.00 nu se află persoane în așteptare în curtea instituției, accesul la ghișeu se va face în ordinea sosirii, iar evidența se ține în registrul special constituit, aprobat la nivelul serviciului.

De asemenea, menționăm că potrivit legislației în vigoare, termenul de transcriere a unui vehicul (vehicul achiziționat din România) este de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate, astfel că cine dorește să efectueze o programare online poate opta și pentru această variantă.

Totodată, pentru înmatricularea vehiculelor (neînmatriculate în România) valabilitatea documentului eliberat de Registrul Auto Român denumit Certificat de Autenticitate are valabilitate de 60 de zile, iar în situația în care prima programare online depășește acest termen de 60 de zile, solicitantul trebuie să se prezinte pentru înmatricularea vehiculului înaintea expirării acestui document, ultilizând varianta alternativă a ghișeelor fără programare online.

În situația în care cetățenii optează pentru prezența fizică la ghișeu, nu mai este necesară efectuarea programării online deoarece această programare ar trebui ulterior anulată tot de solicitant și în foarte multe situații aceștia nu mai dețin email- ul de confirmare a programării și nu pot efectua anularea.

Pentru a nu apărea situații în care cererile de înmatriculare/transcriere să fie refuzate, vă recomandăm să consultați atât site-ul Instituției Prefectului-Județul Buzău, Secțiunea Permise și Înmatriculări, cât și avizierul de la sediul serviciului ce cuprinde informații cu privire la documentele necesare fiecărui tip de operațiune.

De asemenea, analizând termenele de așteptare pentru preschimbarea permisului de conducere s-a constatat că acestea sunt cuprinse între 8 și 15 zile, astfel că nu se impune să fie modificată procedura existentă în prezent, respectiv programarea online pe site ul https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv.

Ca alternativă la programarea online, situațiile punctuale, considerate a fi de excepție, vor fi analizate și soluționate de către șeful serviciului conform Ordinului de prefect care reglementează activitatea serviciului.

Biroul de presă Instituția Prefectului – Județul Buzău

 

 

INFORMARE 17.11.2023

privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești

Având în vedere modificările legislative aduse OUG 195/2002 privind Codul Rutier, respectiv art. 83 alin. 3,  precizăm faptul că deținătorii unor permise de conducere emise de autoritățile statelor prevăzute în anexa 2 și 3 din OMAI 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, a căror valabilitate administrativă expiră înainte de prima dată disponibilă pentru programarea online existentă pe site–ul DGPCÎ, se pot prezenta la sediul SPCRPCÎV situat în mun. Buzău, strada Simila , nr. 19, pentru depunerea documentelor prevăzute la art. 6 din OMAI 163/2011  privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, fără a fi necesară efectuarea unei  programări online.

Facem mențiunea că este necesară și prezentarea unui certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate odată cu depunerea documentelor, pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 5 lit. e din OMAI 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești.

OMAI 163/2011  privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești – poate fi consultat aici

ORDONANȚĂ nr. 29 din 10 august 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice poate fi consultată aici

 

INFORMARE 22.06.2023 privind inmatriculările auto online

    Având în vedere noile modificări legislative care vor permite ca înmatriculările auto să se facă online, vă aducem la cunoștință că pentru a beneficia de această operațiune este necesar să vă prezentați la sediul S.P.C.R.P.C.Î.V. Buzău din strada Simila nr. 19, Buzău, pentru a crea conturi de utilizator și pentru a fi atribuite credențialele.

    Pentru a evita aglomerația, aceste operațiuni se vor realiza în intervalul orar 14:00 – 15:00.

INFORMARE 25.01.2023 privind reprezentarea persoanelor juridice 

Având în vedere neajunsurile identificate la nivelul SPCRPCÎV Buzău, dar mai ales necesitatea reglementării unui mod unitar de lucru în ceea ce privește reprezentarea persoanelor juridice pentru înmatricularea vehiculelor, începând cu data de 25.01.2023 se stabilesc următoarele măsuri:

1.Persoanele juridice nu pot delega orice persoană fizică pentru depunerea documentelor și realizarea operațiunii de înmatriculare, decât dacă cea din urmă are legătură cu societatea și acționează în interesul acesteia.

2.Persoanele juridice nu pot delega orice persoană juridică pentru depunerea documentelor și realizarea operațiunii de înmatriculare.

         Ca regulă, în situația în care o persoană juridică dorește să delege o altă persoană juridică, aceasta trebuie să țină cont de îndeplinirea anumitor formalități prevăzute de lege. În accepțiunea DRPCÎV, în afară de cazurile prevăzute de art.7 din OMAI 1501/2006, în orice altă situație când documentele sunt depuse de o altă persoană juridică decât cea care a comercializat vehicululul, solicitările de înmatriculare vor putea fi depuse prin mandatar numai în baza unei procuri speciale în formă autentică.

3.La solicitarea persoanei juridice depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal(persoană fizică), care nu are legătură și nu acționează în interesul persoanei juridice, operațiunile de înmatriculare nu vor putea fi efectuate în lipsa unei procuri speciale în formă autentică.

          De asemenea, la solicitarea entităților fără personalitate juridică, depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal, operațiunile vor putea fi efectuate doar în baza unei procuri speciale în formă autentică.

          Dovada calității de reprezentant al persoanei juridice poate fi făcută prin depunerea actului constitutiv sau prin depunerea altor documente care atestă această calitate. În cazul angajaților sau al altor persoane care au legătura cu societatea, dovada se va face prin menționarea expresă în cuprinsul împuternicirii/delegației a funcției sau calității deținute în cadrul societății. În lipsa acestei mențiuni, dovada se poate face prin prezentarea unor documente care atesta respectiva calitate(Revisal,adeverință de salariat, extras ONRC,etc)

Șef serviciu,

Inspector de politie,

IONIȚĂ GABRIEL CONSTANTIN

IMPORTANT!

     Având în vedere numărul în creștere al cererilor de înmatriculare / transcrierea dreptului de proprietate / autorizare pentru circulație provizorie adresate SPCRPCIV Buzău, începând cu data de 26 august 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. 41 / 2016, taxele aferente serviciilor solicitate se vor achita exclusiv la Trezoreria Statului, agențiile CEC, oficiile poștale sau prin virament bancar în contul RO35TREZ166502601X012659 deschis la Trezoreria Buzău.

Totodată, cererea de număr preferențial trebuie să cuprindă cel mult 3 variante de combinații de cifre și litere, a căror disponibilitate poate fi verificată anterior pe site-ul drpciv.ro.


 

INFORMARE 19.10.2020

 

Pentru a micșora timpul de așteptare de la absolvirea școlii de șoferi până la susținerea probei teoretice, la nivelul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău s-au adoptat următoarele măsuri:

  • Candidații aflați la prima examinare vor susține proba teoretică în zilele de luni și joi ale săptămânii, în baza programării online;
  • Candidații reexaminați vor susține proba teoretică în zilele de miercuri ale săptămânii, în baza programării online.

 

*** Măsura se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2021.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 17.06.2020

 Noi tarife pentru permise de conducere și certificate de înmatriculare

Începând cu data de 17 iunie 2020, tarifele percepute pentru eliberarea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare vor fi următoarele:

– permis de conducere auto: 89  lei;

– certificate de înmatriculare: 49  lei.

Pentru stabilirea noilor taxe s-a avut în vedere data ultimei majorări de preț pentru permise și certificate de înmatriculare, respectiv martie 2009, ajustate în limita indicelui prețului de consum (IPC) de 135,10% înregistrat în perioada martie 2009-februarie 2020, respectiv cu indicele prețului de consum de 131,59% rezultat prin luarea în calcul a coeficientului de corecție de 0,9 care reflectă avantajul consumatorului, potrivit prevederilor art. 3 alin. 2 din HG nr. 669/2001.