Carieră

CARIERĂ – posturi scoase la concurs:

 

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer a trei funcţii publice de execuție vacante din cadrul Instituţiei Prefectului – Județul Buzău

 

Instituția Prefectului – Județul Buzău, în temeiul prevederilor art. 506 alin. 1 lit. b din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, anunță ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante, prin transfer.

Transferul se face pe o funcție publică vacantă de același nivel, cu respectarea categoriei, clasei gradului profesional al funcționarului public, cu îndeplinirea condițiilor de studii, condițiilor de vechime și a condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie transferat, prevăzute în fișa postului pentru funcția publică, conform prevederilor art. 506 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după urmează:

Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale:

 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (2 posturi),

Transferul se face pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior, cu îndeplinirea condițiilor de studii, de vechime şi a condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice, prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

 • studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  domeniului ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;

Detalii privind fișa postului sunt disponibile aici

Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă – Compartiment monitorizare servicii publice deconcentrate şi situaţii de urgenţă

 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post)

Transferul se face pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior, cu îndeplinirea condițiilor de studii, de vechime şi a condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice, prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: tehnic, economic, juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Word, Excel, poştă electronică – nivel mediu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională

Detalii privind fișa postului sunt disponibile aici

Funcţionarii publici interesaţi vor transmite pe email la adresa prefect@prefecturabuzau.ro și la registratura Instituției Prefectului – Județul Buzău din Buzău, b-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 48, în perioada 27.07-02.08.2021, următoarele documente:

 1. cererea de transfer;
 2. curriculum vitae (în format european);
 3. copie a actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent.

 

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului resurse umane la tel. 0238-719.543 (c), 0238-719.674 (c).

 

Rezultatul contestatiei la  selecţia dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici 

ANUNȚ concurs de promovare în funcție publică de conducere și BIBLIOGRAFIE- disponibile aici

ANUNȚ pentru promovarea în grad profesional superior- disponibil aici

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei interviu pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

REZULTATUL FINAL al probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Anunt concurs de promovare in functia publica de  conducere de sef serviciu , gradul II al Controlul Legalitatii, al Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale, disponibil aici. 

755 de posturi sunt disponibile pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere. Posturile disponibile sunt repartizate astfel:

Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”:

-300 de locuri pentru specialitatea poliție;

-70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;

-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.

Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.

Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:

-specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;

-100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.

-50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.

Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pot fi consultate pe:

-site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ ,

-site-ul academiei de poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și site-urile unităților de recrutare.

Întregul proces de admitere  va avea loc în perioada iunie – septembrie 2021.