ANUNȚ

 

Instituția Prefectului Județul Buzău organizeaza concurs de  recrutare  pentru urmatoarele functii publice de executie , vacante:

–  functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale. Fișa postului – disponibilă aici

 –  functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale. Fișa postului – disponibilă aici

–  functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale. Fișa postului – disponibilă aici

–  functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale. Fișa postului – disponibilă aici

 

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisa in data de 25.05.2023, ora 10,00 si  proba interviu.

 

Conditiile de participare sunt:

 1. Pentru functia publica de executie de consilier juridic , clasa I, grad profesional asistent

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic .

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

 

 1. Pentru functia publica de executie de consilier juridic , clasa I, grad profesional principal

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic .

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

 

III. Pentru cele doua functii publice de executie de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic .

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în perioada 25.04.2023 – 15.05.2023.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Bibliografie și tematică:

 • Constituția României, republicată, cu tematica:

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu tematica:

Dispoziţii generale privind statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

Statutul funcţionarilor publici

Completare la O.U.G. nr. 57/2019 față de portalul A.N.F.P.: Partea a III-a – Administrația publică locală, Partea a IV-a, Titlul I – Prefectul și subprefectul, Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu tematica:

– Administrația publică locală

Prefectul și subprefectul

Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și actualizată, cu tematica:

– Proprietatea privatădispoziții generale

Proprietatea publică;

 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată și actualizată, cu tematica:

– Participanții și procesul civil

Actele de procedură

Procedura în fața primei instanțe

Căile de atac

 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, cu tematica:

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

– Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale

Dispoziţii procedurale în materia fondului funciar

 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica:

–  Contenciosul administrativ

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată și actualizată, cu tematica:

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată și actualizată, cu tematica:

Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare și hărţuire la locul de muncă;

 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor, actualizată, cu tematica:

Activitatea de soluționare a petițiilor

 • H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu tematica:

Instituţia prefectului.

 Secretariatul comisiilor este asigurat de către doamna Dinu Georgiana, consilier principal, telefon 0238.719.543, int 29037,  în cadrul  Serviciul Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane si Salarizare – Compartiment Resurse Umane și Salarizare de la Instituția Prefectului Județul Buzău.

 

 

 

PREFECT,

Ticlea Daniel Marian