ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 5564/20.04.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.04.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Situația întocmirii amenajamentelor pastorale la data de 31.12.2022, problemele constatate în întocmirea și implementarea acestora de către U.A.T.-uri și constatate de către inspectorii D.A.J. Propuneri de amendare a legii.

Prezintă: Florea Cosmin Nicolae – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

 

  1. Acțiuni de sprijin a sportului de performanță organizate de către Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Buzău.

Prezintă: Papuc Tudor Medina Elena – Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind evoluția principalilor indicatori economico-sociali în anul 2022, în județul Buzău.

Prezintă: Geambaşu Cornelia – Director executiv, Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău – disponibil aici

 

  1. Oportunități de finanțare a activităților agricole și non-agricole prin Planul Național Strategic.

Prezintă: Vioiu Cristinel – Director, Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Buzău – disponibil aici

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                              Raluca – Ecaterina Alexandru

                                                                                                                                                       Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

                                                               Carmen Constantin

 

 

 

Buzău 20.04.2023

Nr. 222