ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 8958/22.06.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.06.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind stadiul realizării indicatorilor statistici și evoluția pieței muncii în județul Buzău / stadiul acordării subvențiilor ce se cuvin angajatorilor în cadrul proiectelor derulate la nivelul AJOFM Buzău PRO ACCES 3, ACTINEET sRMPD, PRO ACCES 4.

Prezintă: Tociu Ionel – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal.

Prezintă: Oncel Eliza Roxana – Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău – disponibil aici

 

  1. Starea infracțională și contravențională în pădurile de stat administrate de Direcția Silvică Buzău – informare cu privire la măsurile luate pentru reducerea presiunii asupra pădurilor.

Prezintă: Moiseanu Constantin – Director, Direcţia Silvică Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare cu privire la stadiul înregistrărilor sistematice ale imobilelor în județul Buzău.

Prezintă: Florescu Elena Viorica – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 277/17.05.2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

p.P R E F E C T,

SUBPREFECT,

Mihail – Gabriel ILIE

 

 

 

 Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                              Raluca – Ecaterina Alexandru

Avizat pentru legalitate,

 

 

p.Șef Serviciu,

                                                               Consilier juridic,

Gabriela Ioniță

 

 

 

 

Buzău 22.06.2023

Nr.348