COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29 mai 2020

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN 318/21.05.2020 privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

            

Având în vedere:

  • prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 626 din U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014;

– prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

  1.           Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audio conferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 29.05.2020, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind situaţia furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2020 – disponibil aici

Prezintă: Grigore Paula – Președinte – Director general, Casa Județeană  de Asigurări de Sănătate Buzău

  1. Raport privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora şi a căilor de comunicaţie

Prezintă: Petcu Adriana – Director, Administrația Bazinală de Apă     Buzău – Ialomița – disponibil aici

Ichim Carmen Adriana – Comisar șef, Garda Națională de Mediu     – Comisariatul Județean Buzău – disponibil aici

Vraciu Dorina – Director Sistemul de Gospodarirea Apelor Vrancea – disponibil aici

  1. Informare privind pregătirea campaniei de irigaţii în anul 2020 pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate a solului în amenajările de irigaţii de utilitate publică din judeţ Buzău – disponibil aici

Prezintă: Carpen Claudiu – Director, ANIF – Filiala Teritorială de  Îmbunătățiri Funciare Buzău

4.    Informare privind rezultatul campaniei de împăduriri și reconstrucție ecologică și a activităţii de control desfăşurate în domeniul pazei fondului forestier, a recoltării, transportului şi comercializării materialelor lemnoase, precum şi măsurile luate pentru prevenirea evenimentelor deosebite în fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Buzău – disponibil aici

Prezintă: Pitiș Cornel – Director Direcția Silvică Buzău

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Leonard Dimian

SUBPREFECT

Alecu Vasile

   Vizat

Control de legalitate

Şef serviciu, Vasile Militaru

 

 

Buzău 21.05.2020

Nr. 318