ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27.01.2022

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 933/20.01.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 27.01.2022, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Tematicii orientative a ordinii de zi a ședințelor Colegiului Prefectural al județului Buzău în anul 2022” – disponibil aici.

Prezintă : Daniel Marian Țiclea – Prefectul Județului Buzău

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Planului de acțiuni pe anul 2022 pentru realizarea în județul Buzău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare” – disponibil aici.

Prezintă : Daniel Marian Țiclea – Prefectul Județului Buzău

  1. Diverse

 Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian Țiclea

             

 

Contrasemnează,

Șef serviciu

Radu Gabriel

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic,

 

Buzău 20.01.2022

Nr. 26