ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 13752/14.10.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul:

O R D I N

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 24.10.2022, ora 11:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind protejarea, conservarea și promovarea patrimoniului cultural mobil și imaterial al județului Buzău.

Prezintă : Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură a Judeţului Buzău                           – disponibil aici

 

  1. Informare privind stadiul realizării perdelelor forestiere de protecție pe raza județului Buzău.

Prezintă : Irimia Camelia – Coordonator, Garda Forestieră Judeţeană Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport privind rezultatul controalelor pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la unități de învățământ.
    Prezintă : Cimpoeșu Stelian – Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău – disponibil aici

 

4. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

Contrasemnează,

Secretar General,

Raluca – Ecaterina Alexandru

Avizat pentru legalitate,

p.Șef Serviciu,

Consilier juridic,

Ion Cioată

 

 

 

 

Buzău 17.10.2022

Nr. 648

L.C./3 Ex