ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 7335/22.05.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 29.05.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Oportunități de finanțare a activităților agricole și non-agricole prin Planul Național Strategic.

Prezintă: Vioiu Cristinel – Director, Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Buzău

– disponibil aici

  1. Stadiul implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane în județul Buzău.

Prezintă: Stoian Marilena  – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa

– disponibil aici

  1. Măsuri ce se impun în vederea asigurării stării tehnice a lucrărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea ANIF – Filiala de îmbunătățiri funciare Buzău.

Prezintă: Carpen Claudiu – Director, ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Buzău

– disponibil aici

  1. Raport sintetic privind activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Buzău al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, precum și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău.

Prezintă: Bratu Dobre – Şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău – disponibil aici

 

  1.   Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 277/17.05.2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                              Raluca – Ecaterina Alexandru

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

                                                               Carmen Constantin

 

 

 

 

Buzău 22.05.2023

Nr. 286