ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 11964/24.08.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.08.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Informare privind activitatea desfășurată de Inspectoratul Județean în Construcții Buzău în perioada ianuarie – iulie 2023.

Prezintă: Boroș Florinela Victoria – Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Buzău – disponibilă aici

 

  1. Licențierea serviciilor sociale la nivelul județului Buzău.

Prezintă: Niţă Meluţa – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău – disponibilă aici

 

  1. Raport privind modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea alimentelor perisabile și la prestarea serviciilor de alimentație publică în perioada lunilor cu temperaturi ridicate (sezon estival).

Prezintă: Galer Cornelia – Comisar şef adjunct, Comisariatul Judetean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibil aici

  1. Analiza stadiului preluării în pază a fondului forestier în județul Buzău, pentru suprafețele care nu sunt/nu au fost asigurate servicii silvice de către ocoalele silvice.

Prezintă:  Irimia Camelia  – Coordonator, Garda Forestieră Focşani – Garda Forestieră Judeţeană Buzău – disponibilă aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 277/17.05.2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T,

Daniel Marian ȚICLEA

 

 

 

 

          Contrasemnează,

        Secretar General,

        Raluca – Ecaterina Alexandru

 

 

Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

Carmen Constantin