ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 2966/22.02.2024.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.02.2024, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Prezentarea rezultatelor implementării la nivelul județului Buzău a prevederilor Decretului Lege nr. 118/1990 .

Prezintă: Niţă Meluţa  – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială    Buzău – disponibilă aici

  1. Acțiunile Direcţiei Judeţene de Sport Buzău în vederea sprijinirii sportului pentru toți.

Prezintă: Papuc Tudor  Medina Elena  – Director executiv, Direcţia Judeţeană de Sport  Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind activitățile de prevenire a consumului de droguri pe anul 2023, ale Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău.
    Prezintă: Chelcan Gabriel Petru  – Coordonator, Comisar şef de poliţie, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău – disponibilă aici

 

  1. Analiza activităților de asigurare/restabilire a ordinii publice executate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2023.

Prezintă: Cueru Virgil  – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibilă aici

 

  1. Diverse

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, octualizat prin Ordinul Prefectului nr. 30/16.01.2024, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar General,

Nicolae Piron

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

Sef   Serviciu,

Ramona Hogea

 

 

 

 

Buzău 22.02.2024

Nr. 160