Hotărâre CJSU NR 127-18_05_2021- Green TECH

HOTĂRÂRE privind  declararea necesității emiterii  în regim de urgență a autorizației de construire pentru obiectivul ,,Stație de pompare și colector ape uzate epurate de la Greentech S.A. la rețeaua de canalizare a municipiului Buzău” în vederea executării lucrărilor de intervenție în primă urgență

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile pct. 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

– prevederile art. 17 alin. (1) din anexa la O.M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

– prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 107/1996 a apelor, actualizată;

– Nota de fundamentare nr. 2476/12.05.2021 a Greentech S.A. privind necesitatea executării obiectivului ,,Stație de pompare și colector ape uzate epurate de la Greentech S.A.”;

– Adresa nr. 22478/MV/28.12.2020 a A.B.A. – Buzău-Ialomița, către Insituția Prefectului Județul Buzău;

– Adresa nr. 5944/CR/02.04.2021 a A.B.A. – Buzău-Ialomița, către S.C. Greentech S.A.;

– Adresa nr. 8056/MV/26.04.2021 a A.B.A. – Buzău-Ialomița, către Insituția Prefectului Județul Buzău;

– Adresa nr. 1934/14.05.2021 a A.N.I.F. Buzău către C.J.S.U. Buzău, prin care ne aduce la cunoștință că începând cu 01.01.2022 A.N.I.F. nu mai poate încheia contracte de prestări servicii privind deversarea apelor uzate și menajere în canalele de desecare;

– Adresa nr. 1044/CJBZ/23.04.2021 a Comisariatului Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu;

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018,

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se constată necesitatea executării lucrărilor de intervenție în primă urgență aferente obiectivului ,,Stație de pompare și colector ape uzate epurate de la Greentech S.A., punct de lucru Frasinu, comuna Țintești, la rețeaua de canalizare a municipiului Buzău, respectiv bulevardul Industriei, în scopul prevenirii riscului poluării râului Călmățui, cu ape deversate de S.C. Greentech S.A., ce pot depăși indicatorii de calitate peste limitele maxime admise stabilite de autoritățile competente, fiind necesară emiterea în regim de urgență a autorizației de construire cu respectarea avizelor legale.

Art.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor locale pentru situații de urgență Buzău și Țintești, Consiliului Județean Buzău, și către Comisariatul Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu, Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău.

                                             P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Silviu Iordache

VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     î. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                         Col. Tudoroiu Nicolae