ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 24.02.2022

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

 

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 2245/16.02.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul:

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 24.02.2022, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

1.Raport  privind respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă cu privire la reducerea continuă a muncii nedeclarate în anul 2021.

              Prezintă: Manolescu Cecilia  – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzau – disponibil aici

2.Raport privind activitatea de asigurare/ restabilire a ordinii publice executate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2021.

           Prezintă :   Cueru Virgil  – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

3.Informare privind recensământul  populației și locuințelor 2021 – calendarul acțiunilor, prezentarea  metodelor de recenzare .

             Prezintă:  Geambaşu Cornelia  – Director executiv, Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău – disponibil aici

4.Analiza capacității instituționale a unităților de învățământ privind organizarea și desfășurarea procesului educațional în contextul pandemiei Covid 19 – Semestrul I, anul școlar 2021-2022.

 Prezintă :  Meiroșu Ionel  – Inspector şcolar general, Inspectoratul Școlar Județean Buzău – disponibil aici

5.Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian Țiclea

 

                

 

Contrasemnează,

Șef serviciu

Radu Gabriel

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic,