ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 25 noiembrie 2021

ROMÂNIA

 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

 

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 14695/16.11.2021.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 25.11.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

Raport privind activităţile desfăşurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău în anul 2021. Disponibil aici.

Prezintă : Chelcan Gabriel Petru – Coordonator, Centrul de Prevenire, Evaluare şi

Consiliere Antidrog Buzău

Raport privind situația Programelor Naționale de Sănătate Curative derulate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2021, la nivelul județului Buzău. Disponibil aici.

Prezintă: Oncel Eliza Roxana – Director general, Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate Buzău

Raport privind depozitarea deșeurilor municipale și industriale în judeţul Buzău. Disponibil aici.

Prezintă : Ion Mădălina Elena  – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

Informare privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău în domeniul specific de activitate şi pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură în anul 2021. Disponibil aici.

Prezintă : Gheorghiu Alisa – Director, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
Buzău

Informare privind starea fondului forestier al județului Buzău în anul 2021. Disponibil aici.

Prezintă :  Irimia Camelia – Coordonator,  Garda Forestieră Judeţeană Buzău

Informare privind modul de alocare și valorificare a biletelor de tratament balnear pe anul 2021 la Casa Județeană de Pensii Buzău, conform criteriilor aprobate de Casa Națională de Pensii Publice. Disponibil aici.

Prezintă : Androne Carmen – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Buzău

Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian Țiclea             

                                                                                 Contrasemnează,

                                                                             Secretar General cu atribuții delegate

                                                                                  Iulia-Gabriela Costin

 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic,

Amarinei Camelia

 

 

 

Buzău 16.11.2021

Nr. 805