ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29 martie 2022

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 3771/21.03.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 29.03.2022, ora 10:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind acoperirea vaccinală a persoanelor eligibile la nivelul judeţului Buzău înscriși în Programul Naţional de Vaccinări.

Prezintă: Ungureanu Cristina  – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău disponibil aici

  1. Raport privind accidentele de muncă şi bolile profesionale înregistrate  în anul 2021 la  nivelul  județului Buzău.

Prezintă : Manolescu Cecilia  – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău – disponibil aici

  1. 3. Informare privind schemele de sprijin ce pot fi solicitate de către fermieri în anul 2022, cu finanţare de la bugetul naţional şi comunitar.

Prezintă: Stelea Claudia  –  Director executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru    Agricultură – Centrul Judeţean Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind respectarea prevederilor legale, conformitatea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare în unitățile de comercializare din mediul rural.

Prezintă : Dinulescu Nicușor  – Comisar sef Adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Buzău pe perioada sezonului rece 01.12.2021-28.02.2022.

Prezintă : Pantazi Laurențiu, Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.158/10.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

 

Daniel-Marian Țiclea

 

                

 

Contrasemnează,

 Secretar General,

Raluca – Ecaterina Alexandru

 

Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

Doinița Suditu

Buzău ____________

Nr.   ______