ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 4598/21.03.2024.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 27.03.2024, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind rezultatele obținute la simulările examenelor naționale 2024. Analiză comparativă între rezultatele obținute la simularea județeană și la simularea națională.

Prezintă: Palcău Daniela  – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – disponibilă aici

  1. Analiza principalilor indicatori economico-sociali din județul Buzău în anul 2023.

Prezintă: Geambaşu Cornelia – Director executiv, Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău – disponibilă aici

 

  1. Informare asupra măsurilor de reducere a riscului la inundații ( descriere măsuri, mod de implementare, autorități responsabile, etc ) prevăzute în bazinul hidrografic al râului Buzău – măsuri cuprinse în Planul de Management al Riscului la Inundații a cărui actualizare a fost finalizată în cursul anului 2023 și aprobată prin HG 886/2023.
    Prezintă: Stoian Marilena  – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa – disponibilă aici

 

  1. Raport privind respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă cu privire la reducerea continuă a muncii nedeclarate în anul 2023, la nivelul județului Buzău.

Prezintă: Chitacu Bogdan  – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă     Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, octualizat prin Ordinul Prefectului nr. 30/16.01.2024, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar General,

Nicolae Piron

 

 

Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

Ramona Hogea

 

 

Buzău 21.03.2024

Nr.  255