ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău din 28 Aprilie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.04.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind Planul Național de Redresare și Reziliență ;

Prezintă : Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău

  1. Informare privind programul de multiplicare anual al culturilor semincere de toamnă și primăvară, admise la multiplicare ;
    Prezintă:  Feraru Constantin – Inspector Șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău;
  2. Informare privind biodiversitatea și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău;
    Prezintă: Bratu Dobre, Șef serviciu, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău;
  3. Analiza principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Buzău în anul 2020;

Prezintă:  Geambașu Cornelia, Director executiv,  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău

 

  1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale.

Prezintă :

  1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

SILVIU IORDACHE

 

Vizat

Control de legalitate

Consilier juridic,

Crîngașu Monica Nona