ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28 octombrie 2021

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 13492/22.10.2021.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.10.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală (disponibil aici).

Prezintă : Posea Viorica – Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor   Publice Buzău.

2.Raport privind verificarea operatorilor care au intrat în procedură de infrigement şi deţin depozite de deşeuri neconforme clasa “b” şi depozite industriale, cu privire la realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii acestor depozite (disponibil aici).

Prezintă: Ichim Carmen Adriana – Comisar șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii
Naţionale de Mediu Buzău

3.Rezultatul inspecţiilor şi acţiunilor de poliţie fitosanitară la agenţii economici care comercializează, utilizează şi prestează servicii cu produse de protecţia plantelor (disponibil aici).

Prezintă :   Coman  Nicolae  – Șef birou,  Oficiul Fitosanitar Buzău

4.Raport cu privire la rezultatelor obținute de elevii buzoieni la examenele naţionale desfăşurate în anul şcolar 2020 – 2021 (disponibil aici).

Prezintă : Meiroșu  Ionel – Inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău

5.Raport privind starea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din judeţul Buzău; aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei din judeţul Buzău, prin sisteme publice autorizate sanitar şi monitorizate de Direcţia de Sănătate Publică Buzău (disponibil aici și aici).

Prezintă : Petcu Adriana – Director,  Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

Ungureanu Cristina – Director Executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău

  1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.